Onze begrippen lijst

We doen ons best om zo min mogelijk moeilijke taal te gebruiken. Maar toch ontkomen we er niet aan om vakjargon te gebruiken. Onze begrippenlijst maakt het makkelijker om definities op te zoeken en te begrijpen.

Voor het gemak is de begrippenlijst in alpabetische volgorde opgebouwd. Mocht je een woord niet vinden? Laat ons weten en we zullen jou woord opnemen.

Begrip

Definitie

Aandelenkapitaal

Het geplaatste aandelenkapitaal van een BV of NV is het totaalbedrag van de nominale waarde van de door die vennootschap uitgegeven aandelen. Dit zijn zowel de aandelen van de onderneming zelf als van aandeelhouders buiten de onderneming. Het aandelenkapitaal is onderdeel van de ondernemingsvermogen. Zie ondernemingsvermogen.

Aanslag

Belastingaanslag of naheffingsaanslag.

Activa

In de boekhoudwereld worden alle bezittingen van het bedrijf activa genoemd. Alle bezittingen staan aan de linkerkant of debetzijde van de balans.

Afschrift

Een geschrift, gelijkluidend met een ander geschrift, waarnaar het is vervaardigd. Men noemt een afschrift authentiek indien het door de bevoegde autoriteit in de vereiste vorm is opgemaakt.

Agio

Agio is hetgeen wat de belegger of ondernemer bovenop de nominale waarde van een aandeel stort. Het eigen vermogen van een onderneming bestaat uit deze agio en wordt ook wel de ‘agioreserve’ genoemd. Een agio storting kan om verschillende redenen wenselijk zijn, zowel voor de onderneming als voor de aandeelhouder zelf.

AvA

De algemene vergadering van aandeelhouders. Voor meer informatie over de verantwoordelijkheden van de DGA? Lees de oprichtingsakte van je eigen BV.

Balans

De financiële balans is een overzicht van de bezittingen, het vreemd vermogen (schulden) en het eigen vermogen van je onderneming. De 2 zijden van de financiële balans moeten altijd met elkaar in evenwicht zijn. De linkerkant wordt de activa genoemd en de rechterkant de passiva.

Bankafschrift

Bank statement. Meestal een maandelijkse bankoverzicht waar alle transactie in die periode zichtbaar zijn met behorende begin en eind saldi. Bankafschrift is in PDF te download via je internetbankieren omgeving.

Bijtelling

Often wel privé bijtelling. Bij het privé gebruik (500km+ per jaar) auto van de zaak. De belastingdienst ziet het privé gebruik auto van de zaak als loon in natura. Daarom hanteer de belastingdienst een bijtelling (max 25% fiscaal waarde bij auto’s jonger dan 15 jaar) boven op de bruto inkomen/winst.

Bezwaar

Als je met een beslissing of belasting aanslag niet mee eens bent. Een bezwaar of bezwaarschrift mag gewoon als brief zijn opgesteld, maar moet wel aan een aantal minimale eisen voldoen: Uw naam en adres moeten vermeld staan. Uw bezwaarschrift moet voorzien zijn van een datum en uw handtekening. U moet omschrijven tegen welke beslissing u bezwaar maakt.

Boeken

In boekhoudkundige termen is dit niet het meervoud van boek. Hiermee wordt bedoeld, het registreren, invoeren, verwerken van een transactie.

Boekingssysteem

Een online software waar klanten zich zelf kunnen indelen in de agenda van de dienstverlener en kunnen gelijk of gedeeltelijk afrekenen.

Boekhoudsoftware

Een boekhoudprogramma heeft als doel de administratie te structureren en te ordenen. Daarnaast maakt een boekhoudprogramma automatisch de berekeningen voor je belastingaangifte. Door gebruik te maken van een boekhoudprogramma houd je financieel overzicht op je onderneming.

Bon(en) of bonnetje(s)

Afschrift slip, receipt of kassa betaalbewijs.

Blockchain

Een gedeelde online boekhouding, publiekelijk zichtbaar en toetsbaar. Open en transparant. De blockchain zorgt ervoor dat een digitaal goed niet gedupliceerd kan worden. Bitcoin. Zie crypto.

BTW

Bruto Toegevoegde Waarde. Over de meeste producten en diensten in NL wordt er 21% btw geheven. Op eten en drinken is dit 9%. We kennen ook de 0% of de “geen btw” tarieven. In het buiten wordt BTW, VAT genoemd. Of men spreekt van een sales tax.

BV

Besloten Vennootschap.

Cashflow

Letterlijk vertaald is kasstroom. Het stroom of stromen van … . Zie Cashflow Management.

Cashflow Management

De potjes systeem. Het voorsorteren op marges, kosten en of belastingen etc. Het verdelen van kapitaal, inkomende geldstroom naar verschillende voorgedefinieerde (bank) rekeningen.

CEO

Chief Executive Officer. In het NL vertaald naar Algemeen Directeur.

CFO

Chief Financial Officer. In het NL vertaald naar Financieel Directeur.

COO

Chief Operational Officer. In het NL vertaald naar Operationeel Directeur.

Crediteuren

Een crediteur is een leverancier – een persoon, bedrijf of instelling – aan wie u een betaling verschuldigd bent. In uw boekhouding staan crediteuren op de balans bij schulden: de passiva. Een debiteur is een klant die een factuur van u ontving, maar nog niet heeft betaald.

CRM

Costumer Relation Management wordt meestal gebruikt in combinatie met een verkooppijplijn (zie pipeline) Een software systeem waar klantgegevens worden bijgehouden.

Crypto

Een virtueel valuta. Meestal Bitcoin of Etherium. Er zijn duizenden soorten Crytpo valuta die draaien op een blockchain technologie. Zie blockchain.

Current Ratio

De current ratio is de verhouding tussen vlottende activa + liquide middelen en het kort vreemd vermogen en bepaalt in hoeverre uw onderneming de lopende rekeningen kan betalen (liquiditeit).

Debiteuren

Een debiteur staat aan de linkerkant van de balans opgenomen, ofwel de kant waar de activa staat. Debiteuren zijn partijen die jouw bedrijf nog geld schuldig zijn, dus de uitstaande facturen die nog niet betaald zijn. Debiteuren zijn dus onderdeel van de debetzijde van de balans (de bezittingen).

DGA

Directeur Groot Aandeelhouder. Aandeelhouder bekleed een primaire functie  [algemeen directeur, operationeel directeur, CEO, … ] in het bedrijf waar meer dan %5 in eigen bezit is (dan wel via een holding)

IB

Inkomstenbelasting. Elk jaar moet men in NL aangifte winst en of inkomsten belasting doen.

Factuur

Een document waarop een overzicht staat van 1) de geleverde diensten of goederen door de verkoper en 2) het bedrag dat de klant hiervoor moet betalen. Een factuur wordt door de verkoper opgesteld. Als een factuur niet aan de wettelijke vereisten voldoet, bestaat geen recht op aftrek van voorbelasting. Bovendien is dit ook een factuurgebrek dat is aan te merken als een verzuim, waarvoor een boete van een paar duizend euro’s per onjuist factuur kan worden opgelegd.

Factuureisen

Verplichtingen waaraan een geldig factuur moet voldoen. Eisen aan een factuur zijn hieronder beschreven: Je volledige naam en die van je afnemer: zo kunnen er geen misverstanden ontstaan door wie de factuur is verzonden.

Artikel 35a Wet op de Omzetbelasting 1968 zegt dat een factuur aan bepaalde voorwaarden moet voldoen, dit is verplicht. Ook voor een e-factuur moet u aan deze factuureisen voldoen.

Deze gegevens moeten op de factuur staan:
volledige naam en adres van zowel ondernemer als afnemer
datum van uitreiking factuur, wanneer de levering of dienst heeft plaatsgevonden, voltooid, geleverd zijn of vooruitbetaald is.
opeenvolgend factuurnummer
btw-identificatienummer van de ondernemer
btw-identificatienummer van de afnemer als er sprake is van verlegde btw of als de afnemer gevestigd is in het buitenland
uw KvK-nummer
aantal, omschrijving en soort van de geleverde goederen of diensten
het bedrag dat in rekening is gebracht, exclusief omzetbelasting
het btw-tarief
het btw-bedrag

bij de bijzondere regelingen voor reisbureaus, gebruikte voorwerpen, kunstvoorwerpen en meer dan moet u dit vermelden op de factuur. Bijvoorbeeld ‘bijzondere regeling – gebruikte voorwerpen’
Bij uitreiking van een kassabon gelden de factuureisen van een vereenvoudigde factuur.
datum van uitreiking factuur
Volledige naam en adres gegevens
omschrijving van de geleverde goederen of verrichte diensten
het te betalen btw-bedrag of gegevens waaruit dit berekend kan worden
maximaal bedrag van € 100,00 inclusief btw

Funnel

Een visualisatie van een verkooppijplijn. Zie pipeline

FQS

Financiële Quickscan

Geruisloze inbreng

Bij een geruisloze inbreng wordt uw huidige onderneming zonder de heffing van inkomstenbelasting omgezet in een BV. De BV treedt in plaats van de ondernemer en gaat verder met dezelfde boekwaarden.

Kasstroomoverzicht

Volgens de meest gebruikelijke definitie is een kasstroomoverzicht een overzicht van alle feitelijke geldtransacties die de organisatie in de loop van een boekjaar in komen en uit gaan. (Zie cashflow) Je hebt drie verschillende soorten cashflow:
Financieringscashflow: inkomsten en uitgaven rondom financieringen.
Investeringscashflow: inkomsten en uitgaven rondom duurzame investeringen.

Kapitaal

Met kapitaal wordt in de meeste gevallen een geldsom bedoeld.

Kengetallen

Zijn verhoudingscijfers van gegevens uit de jaarrekening, zoals voor liquiditeit, solvabiliteit, rendabiliteit, de omloopsnelheid van debiteuren of voorraden etc. Kengetallen worden gebruikt om bedrijfsinformatie op een compacte manier te kunnen beoordelen en om bedrijven met elkaar te kunnen vergelijken.

Kosten

En onkosten in het meervoud gebruikt in de betekenis ‘de prijs die je voor iets moet betalen’, ‘de uitgaven die je moet doen’. Ook in samenstellingen zoals loonkosten, proceskosten, productiekosten, wordt de meervoudsvorm kosten gebruikt.

Liquiditeit

Oftewel liquide middellen. Geld op de bank. Liquiditeit is een term die aangeeft of een bedrijf alle kortlopende schulden (tot maximaal een jaar) kan betalen. De belangrijkste reden om de liquiditeit te berekenen, is dus om te weten of een bedrijf over voldoende liquide middelen beschikt om aan alle kortlopende betalingsverplichtingen te voldoen

MT90

Een bankafschrift geschikt voor een boekhoudsoftware. Zie bankafschrift. Een bankafschrift met bestandsindeling .MT940 of .TXT (ipv PDF).

OB

Omzetbelasting ook wel BTW genoemd. In NL moet een OB ondernemer elke kwartaal (of per maand en soms per jaar) aangifte OB/BTW indienen.

Omloopsnelheid

De omzetsnelheid is het aantal keer dat de gemiddelde voorraad in een bepaalde periode wordt verkocht en wordt ook wel omloopsnelheid genoemd. De omloopsnelheid van de voorraden geeft aan hoe lang de voorraden in het magazijn liggen opgeslagen. De omloopsnelheid van debiteuren geeft aan hoe snel een debiteur tot betaling overgaat.

Onderneming

Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft, evenals zijn verenigingen.

Ondernemingsvermogen

Dit is de waarde van alle bezittingen van uw onderneming min de waarde van alle schulden van uw onderneming. Ondernemingsvermogen betekent ook wel eigen vermogen of zakelijk vermogen. Je fiscale begin- en eindvermogen dien je op te geven bij de aangifte inkomstenbelasting. Aan de hand van de ‘vermogensvergelijking’ bepaald de belastingdienst jouw winst over het boekjaar. Over de winst betaal je belasting.

Open posten

Met open posten oftewel openstaande posten zijn in de boekhouding facturen die u nog moet betalen of facturen die nog door uw klanten betaald moeten worden.

Passiva

Alle middelen waarmee de onderneming gefinancierd wordt, kort samengevat de schulden van de onderneming. De passiva staat op de rechterzijde van de balans en bevat dus met name de schulden van je onderneming.

Payment service provider

Of afgekort PSP is een organisatie die bedrijven in staat stelt om betalingen te incasseren. Dit kunnen verschillende betaalmethoden zijn waaronder creditcard, iDeal of mobiele betalingen. Denk aan Mollie, Stripe of Paypro.

Pipeline

Often wel Sales Pipeline. De verkoop procedure van een bedrijf. Het proces van contact naar contract en uitvoering.

Quick ratio

Een quick ratio boven de 1 wordt over het algemeen beschouwd als veilig. Dit betekent namelijk dat je als ondernemer je kortlopende schulden kunt voldoen met de liquide middelen. Je bent hiervoor niet afhankelijk van je voorraden. Je berekent de quick ratio op de volgende manier: Quick ratio = Vlottende activa (exclusief voorraden) + Liquide middelen / Kortlopende schulden.

Rendabiliteit of Rentabiliteit

Geeft de verhouding weer van de gemaakte winst ten opzichte van het geïnvesteerde vermogen. Met andere woorden: het inkomen en het vermogen waarmee dit inkomen is verdiend. De rentabiliteit (ook wel rendabiliteit genoemd) bereken je om te zien in hoeverre je investeringen rendement opleveren. Er zijn drie soorten: Rentabiliteit totaal vermogen: (Winst + te betalen rente + belasting), gedeeld door je gemiddelde totale vermogen, keer 100 procent.

Reserve(s)

Algemene reserve of overige reserve zijn reserve die een bv/nv vormt door de winst na belastingen niet volledig aan de aandeelhouders uit te keren, maar gedeeltelijk binnen de onderneming te houden. Andere naam is winstreserve.

Resultatenrekening

Ook Verlies- en Winstrekening genoemd. De resultatenrekening is een periode-overzicht van alle opbrengsten en kosten van een onderneming. Waarmee je dus het resultaat (de winst of het verlies) over deze periode kunt bepalen.

Ruisende inbreng

Dat de onderneming tegen de waarde in het economische verkeer, ook wel de werkelijke waarde genoemd, wordt ingebracht in de B.V. De waarde in het economische verkeer c.q. werkelijke waarde is doorgaans hoger dan de boekwaarde.

Solvabiliteit

Een rekenformule waarmee je de financiële gezondheid van je onderneming meet. Het getal geeft aan of je op de lange termijn aan je betalingsverplichtingen kunt voldoen. Een hoge solvabiliteit is gunstig voor je leveranciers en financiers. Het solvabiliteitsratio bereken je met behulp van onderstaande formule:
Solvabiliteit = eigen vermogen / totale vermogen. Het totale vermogen is de optelsom van je passiva. Dit zijn de schulden van een bedrijf, het is in feite al het geld dat in de onderneming is geïnvesteerd.

Transactie(s)

Een transactie is een overeenkomst tussen een koper en een verkoper om goederen, diensten of monetaire zaken uit te wisselen. Heel eenvoudig gesteld gaat het dus om een verkoop. Een transactie is altijd een twee richtingsverkeer. Er is een prestatie voor een tegenprestatie.

NV

Naamloze Vennootschap. De naamloze vennootschap is ‘naamloos’ omdat er bij de nv geen verplichting bestaat tot het houden van een register van aandeelhouders. De vennoten blijven als het ware buiten beeld; zij zijn anoniem. De nv is de meest geschikte vennootschap voor grootschalig aandeelhouderschap van vennoten die elkaar niet hoeven te kennen. Beperkte aansprakelijkheid en rechtspersoonlijkheid zijn logischerwijs verbonden met deze anonimiteit.

VAT

Value Added Taxes. Zie BTW

Verlies

Bedrijfsresultaat dat ontstaat als de kosten hoger zijn dan de opbrengsten. Als de kosten hoger zijn dan de brutowinst per periode. Resultaat als een product tegen een lagere prijs verkocht wordt dan de kostprijs in euro per stuk. Nadelig resultaat op een afdeling of productiecentrum per periode.

Vermogen

Het saldo van bezittingen en schulden. De bezittingen bestaan uit financiële bezittingen (banktegoeden en effecten), onroerend goed en ondernemingsvermogen. De schulden omvatten onder meer schulden ten behoeve van een eigen woning en consumptief krediet.

Vermogensvergelijking

De winst wordt via de vermogensvergelijking bepaald door het fiscale ondernemingsvermogen aan het begin van het boekjaar af te trekken van het fiscale eindvermogen aan het eind van het jaar plusminus onttrekkingen en stortingen in dat jaar. Het verschil is de toename of afname van het vermogen, dus je winst of verlies.

VOF

Vennootschap Onder Firma.

Voorraad

De voorraad is de hoeveelheid goederen die in onderneming voorhanden heeft om te verkopen, te leveren of als grondstof van voor de productie. Voorraden kunnen bestaan uit grondstoffen, hulpstoffen, halffabricaten en eindproducten.

Vreemd vermogen

Opgebouwd uit de verplichtingen of schulden van de onderneming . Bijvoorbeeld leningen bij de bank vallen onder het vreemd vermogen. Vreemd vermogen is onderdeel van de passiva en staat dus aan de credit-zijde op de balans. Zie Passiva

VPB

Vennootschapsbelasting. Elke directeur of bestuur van een BV is verantwoordelijk voor het opstellen van het jaarverslag en verzorgen van de VPB. Voor meer informatie over de verantwoordelijkheden van de DGA? Lees de oprichtingsakte van je eigen BV.

Webshop

Online winkel met een online betaal, afreken systeem. (Zie payment service provider) Webshops waarmee we meestal werken is WooCommerce, Shopify of plan en boekingssystemen. (Zie boekingssystemen)

Werkkapitaal

Het geld dat een bedrijf nodig heeft om aan zijn dagelijkse financiële verplichtingen te voldoen. Netto werkkapitaal is hetzelfde als werkkapitaal. Het is namelijk het bedrag dat je daadwerkelijk overhoudt als onderneming om mee te werken. Het is het bruto werkkapitaal minus de kort lopende schulden die de onderneming nog moet voldoen.

Winst

Omzet minus de kosten.

Winst en verlies rekening

Zie resultaten rekening.

YTD

Letterlijk vertaald: Year To Date. Geeft aan de periode van 1 januari tot vandaag (meestal tot gisteren). Word meestal gebruikt bij grafieken of presentatie van cijfers.

Laten we starten